opłata adiacencka

Opłata adiacencka

Stawka opłaty adiacenckiej jest zbyt wysoka? Pomagamy w zakresie uzyskania niższej stawki opłaty adiacenckiej. Przeprowadzimy analizę czy stawka została naliczona prawidłowo oraz przygotujemy odwołanie od decyzji  o opłacie adiacenckiej

Przewodnik po opłacie adiacenckiej

Co to jest opłata adiacencka?​

Opłata, która powstaje w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego. Jeżeli w wyniku podziału wzrośnie wartość nieruchomości to wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką. Opłata powstaje również w wyniku scalenia i podziału lub wybudowania infrastruktury technicznej,

Ile wynosi opłata adiacencka?​

Opłata adiacencka może wynosić do 50% wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania infrastruktury technicznej lub scalenia i podziału nieruchomości.  . Wysokość opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w formie uchwały. W wyniku podziału nieruchomości maksymalna opłata wynosi 30%.

Jak obliczyć opłatę adiacencką?

Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się według cen na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne. Stan nieruchomości przed podziałem przyjmuje się na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, a stan nieruchomości po podziale przyjmuje się na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne, przy czym nie uwzględnia się części składowych nieruchomości.

OPŁATA ADIACENCKA PRZYKŁAD

Jeżeli wartość nieruchomości niepodzielonej na dzień wydania decyzji wynosi 100 000 zł, a w momencie uprawomocnienia się decyzji suma wartości podzielonych działek wynosi 300 000 zł to podstawą do naliczenia opłaty adiacenckiej będzie kwota 200 000 zł. Jeżeli w uchwale rade gminy podjęła decyzję o opłacie w wysokości 30% to opłata adiacencka wyniesie 60 000 zł.

kiedy płacimy opłatę adiacencką?

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.

Jak odwołać się od opłaty adiacenckiej?

Zgodnie z art. 129 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, strona może odwołać się od decyzji administracyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. Odwołanie składamy do organu wyższej instancji w tym wypadku jest to Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

kto ustala wzrost wartości nieruchomości do opłąty adiacenckiej?

Wzrost wartości ustala rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym dla celu ustaleniu wzrostu wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej. W związku z tym, że w operatach zdarzają się błędy należy dokładnie przeanalizować operat szacunkowy.

odwołanie od decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej

Aby odwołać się od decyzji o ustaleniu opłaty adiacenkiej należy przeanalizować operat i poprawność obliczeń oraz analizy rynku. W tym celu konieczny jest dostęp do cen transakcyjnych. Ponieważ posiada rzeczoznawca majątkowy, zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Sprawdzimy poprawność naliczenia Twojej opłaty adiacenckiej i przygotujemy odwołanie