opłata adiacencka

Opłata planistyczna Renta planistyczna

Stawka opłaty planistycznej jest zbyt wysoka? Pomagamy w zakresie uzyskania niższej stawki opłaty. Przeprowadzimy analizę czy opłata planistyczna została naliczona prawidłowo oraz przygotujemy odwołanie od decyzji. Kwestie opłaty planistycznej omówione są w art. 36 Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym. 

Przewodnik po opłacie planistycznej

Co to jest opłata planistyczna?

Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości.

Ile wynosi opłata planistyczna?

Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Jej wysokość jest uwzględniona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 

Jak obliczyć opłatę planistycnzą?

Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się według cen na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne. Stan nieruchomości przed podziałem przyjmuje się na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, a stan nieruchomości po podziale przyjmuje się na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne, przy czym nie uwzględnia się części składowych nieruchomości.

OPŁATA planistyczna PRZYKŁAD

Jeżeli wartość nieruchomości z przeznaczeniem przed uchwaleniem nowego MPZP wynosiła 100 000 zł, a z przeznaczeniem zgodnym z nowym MPZP działek wynosi 300 000 zł to podstawą do naliczenia renty planistycznej będzie kwota 200 000 zł. Jeżeli w MPZP wskazana jest opłata w wysokości 30% to opłata planistyczna wyniesie 60 000 zł.

kiedy płacimy opłatę planistyczną?

Jeżeli w ciągu 5 lat od wejścia w życie MPZP lub zmiany MPZP sprzedamy nieruchomość. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta ustala opłatę planistyczną bezzwłocznie po otrzymaniu wypisu z aktu notarialnego. 

Jak odwołać się od opłaty planistycznej?

Zgodnie z art. 129 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, strona może odwołać się od decyzji administracyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. Odwołanie składamy do organu wyższej instancji w tym wypadku jest to Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

kto ustala wzrost wartości nieruchomości do opłaty planistycznej?

Wzrost wartości ustala rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym dla celu ustaleniu wzrostu wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej. W związku z tym, że w operatach zdarzają się błędy należy dokładnie przeanalizować operat szacunkowy.

odwołanie od decyzji o ustaleniu opłaty planistycnzej

Aby odwołać się od decyzji o ustaleniu opłaty planistycznej należy przeanalizować operat i poprawność obliczeń oraz analizy rynku. W tym celu konieczny jest dostęp do cen transakcyjnych. Ponieważ posiada rzeczoznawca majątkowy, zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Sprawdzimy poprawność naliczenia Twojej opłaty planistycznej i przygotujemy odwołanie